El Centre‎ > ‎

Trets d'identitat

Trets d’identitat del centre:

MISSIÓ
IES SANTA MARIA té dues missions:
a. Una primera missió més ambiciosa, de formar persones compromeses, responsables, crítiques, participatives, i implicades en la construcció d’un món més lliure, just i solidari. 
b. Una segona missió més realista, de formar persones suficientment competents per moure’s dins la nostra societat, bé per incorporar-se al mercat laboral, bé per continuar aprenentatges posteriors.

VISIÓ
Ens agradaria que el nostre centre fos percebut com a formador de persones que vulguin transformar la societat per convertir-la en un model de justícia i solidaritat, a partir de:
- Una formació integral, inclusiva, i integradora de les diferències individuals, culturals i socials
- L’esperit de lluita i d’adaptació als canvis i les ganes de millorar contínuament
- El desenvolupament de l’esperit crític
- La pluralitat, els valors democràtics i l’apertura a col·laborar amb les institucions
- La voluntat de conviure, amb tolerància i respecte, caracteritzada per la participació de tots els membres de la comunitat educativa 
- La voluntat de ser un referent dins la zona d’influència, per l’ús de metodologies innovadores, de recursos TIC, pel foment del treball en equip i pel coneixement de llengües
- L’estima i la cura de l’entorn
- L’impuls i la promoció de la formació i innovació del professorat
- Un alt grau d’implicació i de coordinació entre els professors, que servesqui d’exemple als alumnes

VALORS
- Foment d’aprenentatges relacionats amb les competències clau, que possibilitin la comprensió i que facilitin la integració dels nostres alumnes al món laboral o a nivells formatius posteriors
- Educació basada en els principis de pau i solidaritat; en la protecció de l’entorn i el mediambient; en el foment de la salut (física, psíquica i emocional); i en el respecte als drets dels altres
- Defensa de la pluralitat, i rebuig a qualsevol fòbia: ningú no pot ser discriminat per causa de la religió, procedència, ètnia, opció sexual o ideologia. Volem fomentar una actitud de diàleg, tolerància, no discriminació i ètica.
- Defensa de la igualtat de gènere i, per tant, de lluita contra hàbits, comportaments, actituds, tabús, que signifiquin discriminació entre els rols de l’home i la dona
- Sensibilitat cap a la llengua (vehicular i d’aprenentatge) i cultura pròpies, i cap al nostre patrimoni artístic, cultural i natural
- Actitud oberta a la innovació i aprenentatge permanent
- Potenciació i valoració de l’esforç constant i el treball personal, fonamentals per avançar, però tenint en compte les diferències individuals de capacitats i de maduresa i les seves repercussions en el procés d’aprenentatge (afavorint així la igualtat d’oportunitats)
- Apertura del centre a les institucions culturals i socials, a iniciatives d’intercanvi amb altres centres escolars, i sobretot a la coordinació amb els centres de procedència i de destí dels nostres alumnes

Comments